Skip to content

Li Sheng

Li Sheng, male, born in 1984, artist and curator,the director of “Urban Art Changsha”.Currently living in Changsha, Hunan.